Alles over zwemles

Een initiatief van:

Privacyverklaring

De website “www.allesoverzwemles.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Stichting Nationale Raad Zwemveligheid (hierna NRZ), statutair gevestigd te Veenendaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 41181127. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

NRZ garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Over de Nationale Raad Zwemveiligheid
De stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) heeft als doel de zwemveiligheid van de mensen in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. De Nationale Raad Zwemveiligheid staat voor landelijke kwaliteitsstandaarden, waaronder de Nationale Norm Zwemveiligheid. Al onze activiteiten zijn erop gericht dat mensen zo goed mogelijk kunnen zwemmen en plezier hebben in het water, zwemlesaanbieders de hoogste kwaliteit bieden en mensen die werken in de zwembranche zo goed mogelijk zijn opgeleid. Om dit te bereiken, werken we ketengericht en nauw samen met vakbekwame mensen en organisaties.

Dossier
Iedereen heeft recht op een zorgvuldige behandeling van zijn/haar persoonsgegevens. De NRZ verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling. De NRZ hecht veel waarde aan de privacy van deze personen en, daarmee nauw verbonden, de bescherming van hun persoonsgegevens.

De NRZ verwerkt alle betrokken persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeert de NRZ over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt.

Begripsomschrijvingen

 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een natuurlijke persoon (en rechtspersoon).
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 • Verantwoordelijke: degene die voor de verwerking van de persoonsgegevens het doel en de middelen vaststelt.
 • Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven, verwerkt door de NRZ, betrekking heeft.
 • Medewerker: een persoon, die op betaalde basis werkzaamheden voor de NRZ verricht krachtens een overeenkomst.
 • Verzoeker: degene (betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger) die een verzoek doet tot inzage in de verwerking van de persoonsgegevens van betrokkene of om verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van diens persoonsgegevens vraagt.

Verantwoordelijke

 1. De NRZ is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van betrokkenen in de zin van de paragraaf ‘verwerking van persoonsgegevens’ van deze privacyverklaring en stelt het doel en de middelen voor verwerking vast.
 2. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze privacyverklaring.
 3. De NRZ draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens voor welbepaalde doelen, ter zake dienend en beperkt tot het noodzakelijke, rechtmatig en behoorlijk worden verwerkt.
 4. De NRZ treft passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van de verwerking en het beheer van persoonsgegevens teneinde de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewerkers
De NRZ verwerkt ten behoeve van de uitvoering persoonsgegevens van betrokkenen en maakt daarbij gebruik van de diensten van externen, zogenaamde bewerkers. Met deze bewerkers heeft de NRZ, waar nodig, bewerkersovereenkomsten gesloten, waarmee onder andere zaken als naleving van dit reglement, geheimhouding en het treffen van adequate beveiligingsmaatregelen zijn afgesproken.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt NRZ gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en mobielnummers, uw e-mailadres). NRZ gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en voor verwerking van uw vraag of opmerking in de administratie. Tevens kunnen deze gegevens naar onze partner voor het verzenden van nieuwsbrieven worden gestuurd indien u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt.

Toegang tot persoonsgegevens en geheimhouding

 1. Medewerkers hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens welke nodig zijn voor de uitoefening van hun werkzaamheden
 2. Nadat de beschikbaarheid van betreffende persoonsgegevens niet meer van belang is voor realisatie van onze doelstelling worden deze verwijderd dan wel geanonimiseerd.
 3. Alle medewerkers van de NRZ zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens die door de NRZ zijn verwerkt.
 4. De geheimhouding duurt voort na beëindiging van de werkzaamheden door de medewerker van de NRZ.
 5. Alle bewerkers van de NRZ zijn verplicht tot geheimhouding welke verplichting wordt neergelegd in bewerkersovereenkomsten.

Recht op inzage

 1. Indien de NRZ een verzoek tot inzage ontvangt, deelt de NRZ binnen vier weken na ontvangst de verzoeker schriftelijk mee of het verzoek tot inzage zal worden gehonoreerd dan wel of het verzoek wordt afgewezen. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Een afwijzing van het verzoek dient gemotiveerd te worden.
 2. Tegen een afwijzing kan een klacht in worden gediend bij: info@nrz-nl.nl
 3. Indien het verzoek wordt toegewezen stelt de NRZ een overzicht in begrijpelijke vorm ter beschikking over het doel, de aard van de gegevens en eventuele ontvangers van de gegevens.
 4. De NRZ draagt zorg voor een duidelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

 1. De verzoeker, die inzage in de persoonsgegevens heeft gekregen die door de NRZ worden verwerkt, kan de NRZ schriftelijk verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de persoonsgegevens, indien hij/zij van oordeel is dat de opgenomen persoonsgegevens:
 2. Feitelijk onjuist zijn;
 3. Voor het doel of doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn;
 4. Anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift wordt verwerkt.
 5. Een verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen en een toelichting daarop.
 6. De NRZ bericht de verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, de NRZ aan het verzoek voldoet. Een (gedeeltelijke) afwijzing van het verzoek dient te worden gemotiveerd.
 7. Tegen de afwijzing kan de betrokkene een klacht indienen via info@nrz-nl.nl
 8. De NRZ draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
 9. Indien persoonsgegevens zijn doorgegeven aan derden, dan is de NRZ na het verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van de gegevens ook verplicht om die derden in te lichten over de doorgevoerde wijziging.
 10. Het verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming dient verstuurd te worden naar: Nationale Raad Zwemveiligheid, Postbus 326, 3900 AH Veenendaal. Het inzageverzoek kan ook per e-mail worden ingediend bij: info@nrz-nl.nl

Het verzoek bevat in ieder geval de naam, adres en telefoonnummer van betrokkene en de aan te brengen wijzigingen. Voor de verstrekking van persoonsgegevens worden geen kosten in rekening gebracht aan betrokkene.

Privacybeleid andere websites
Op www.allesoverzwemles.nl kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Klachtenregeling

 1. Een betrokkene kan een klacht indienen indien deze van mening is dat zijn/haar persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wet worden verwerkt en/of bepalingen uit deze verklaring niet worden nageleefd.
 2. Deze klacht kan schriftelijk worden ingediend op het postadres: Nationale Raad Zwemveiligheid, Postbus 326, 3900 AH Veenendaal. De klacht kan ook per e-mail worden ingediend bij: info@nrz-nl.nl
 3. De klacht bevat in ieder geval de volgende gegevens: naam, emailadres, telefoonnummer van klager en een omschrijving van de klacht.

De NRZ beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van de klacht of deze al dan niet (gedeeltelijk) gegrond is. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd. Indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, kunnen aanbevelingen worden gedaan. Indien de klacht niet gegrond acht, bericht de NRZ schriftelijk aan betrokkene met reden.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@nrz-nl.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig onze privacyverklaring op deze website.